fbpx

Outsourcing – czym jest i na czym polega? – Przewodnik dla firm

Outsourcing to pojęcie, które zyskało na znaczeniu w świecie biznesu jako kluczowa strategia umożliwiająca firmom skupienie się na swoich podstawowych działaniach przy jednoczesnym obniżaniu kosztów i zwiększaniu efektywności operacyjnej. Chociaż wydaje się, że jest to prosta koncepcja polegająca na przekazaniu funkcji zewnętrznym dostawcom, w praktyce wiąże się z wieloma niuansami i decyzjami strategicznymi, które mogą zaważyć na sukcesie przedsiębiorstwa.

Z niniejszego artykułu dowiesz się:

Zagłębiając się w temat, przekonasz się, że outsourcing to nie tylko outsourcing kontraktowy czy pełny, ale również wiele form współpracy, które można dostosować do potrzeb i specyfiki danej organizacji. Niezależnie od tego, czy planujesz przekazać do realizacji innym podmiotom gospodarczym kompleksowe procesy zarządcze, czy koncentrujesz się na wydzieleniu tylko pojedynczych zadań ten artykuł pomoże Ci zrozumieć, jak maksymalizować korzyści wynikające z tych działań przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyk.

Czym jest outsourcing?

Outsourcing to korzystanie z zewnętrznych źródeł do realizacji funkcji lub procesów, które tradycyjnie odbywały się wewnątrz przedsiębiorstwa. Praktyka ta umożliwia firmom skupienie się na kluczowych aspektach ich działalności, tzw. core business – poprzez przekazanie mniej istotnych zadań innym podmiotom gospodarczym.

W praktyce biznesowej, outsourcing może obejmować szeroki zakres usług, od księgowości i zarządzania danymi osobowymi, po logistykę i wsparcie IT. 

Czym polega outsourcing w praktyce biznesowej?

 • Redukcja kosztów – korzystanie z zewnętrznych dostawców często wiąże się z niższymi kosztami niż utrzymanie procesów wewnątrz firmy.
 • Dostęp do specjalistycznej wiedzy – firmy outsourcingowe często oferują wysoki poziom ekspertyzy w danej dziedzinie, co jest trudne do osiągnięcia przez firmę skupiającą się na innych obszarach.
 • Elastyczność i skalowalność – outsourcing umożliwia łatwe dostosowanie poziomu i zakresu usług do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

Korzystanie z outsourcingu jest strategią, którą warto rozważyć, gdy chcemy optymalizować procesy zarządcze i skupić zasoby przedsiębiorstwa na jego podstawowych celach.

Proces wdrażania outsourcingu

Efektywne wdrażanie outsourcingu w firmie wymaga strategicznego podejścia i dokładnej analizy potrzeb przedsiębiorstwa. Proces ten zaczyna się od określenia, które funkcje organizacyjne można przekazać zewnętrznej firmie świadczącej usługi outsourcingowe. Przykłady takich usług mogą obejmować outsourcing księgowości, zarządzanie danymi osobowymi, czy nawet pełne centrum usług wspólnych. 

Jak wdrożyć usługi outsourcingowe w firmie?

 • Analiza potrzeb i celów przedsiębiorstwa – przedsiębiorca musi zdefiniować, które obszary działalności wymagają wsparcia zewnętrznego, co może przyczynić się do oszczędności i zwiększenia efektywności operacyjnej.
 • Wybór dostawcy – selekcja firmy outsourcingowej powinna być przemyślana, uwzględniająca zarówno doświadczenie, jak i możliwości dostawcy w danej dziedzinie. Istotne jest, aby umowa outsourcingu była precyzyjna i zawierała jasne warunki współpracy.
 • Implementacja – w tej fazie przedsiębiorstwo i dostawca wspólnie realizują przekazanie wybranych procesów zarządczych na zewnątrz. Warto zwrócić uwagę na szczegółowe ustalenie, jakie procesy zostaną outsourcowane i jak będą realizowane.

Wdrożenie outsourcingu wiąże się z pewnymi wyzwaniami organizacyjnymi, takimi jak zarządzanie zmianą w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz adaptacja pracowników do nowego modelu funkcjonowania. Efektywne zarządzanie relacją z dostawcą oraz ciągłe monitorowanie realizacji umowy są kluczowe dla sukcesu outsourcingu. Outsourcing, chociaż pozwala na redukcję kosztów i zwiększenie efektywności, może również nieść ryzyko, dlatego istotne jest, aby każdy krok procesu był starannie planowany i realizowany.

Rodzaje outsourcingu

Outsourcing zewnętrzny oraz inne formy świadczenia usług mają kluczowe znaczenie dla efektywnego zarządzania procesami w przedsiębiorstwie. Odpowiednie zastosowanie różnych rodzajów outsourcingu pozwala firmom na optymalizację kosztów i zasobów, jednocześnie zwiększając ich konkurencyjność na rynku.

 • Outsourcing zewnętrzny polega na powierzeniu funkcji zewnętrznej firmie, często międzynarodowej, co umożliwia dostęp do globalnych zasobów i technologii. Przykładem może być outsourcing IT, gdzie zarządzanie infrastrukturą czy rozwój oprogramowania przekazywane są specjalistycznym firmom z innych krajów.
 • Outsourcing kapitałowy to tworzenie przez przedsiębiorstwo spółki-córki, której głównym zadaniem jest realizacja określonych procesów biznesowych. Takie rozwiązanie stosuje się często w przypadku dużych korporacji, które chcą utrzymać kontrolę nad kluczowymi funkcjami przy jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych.
 • Outsourcing selektywny umożliwia przedsiębiorstwu zlecenie wybranych, specyficznych zadań zewnętrznemu dostawcy, co jest korzystne, gdy firma chce zachować wewnętrzne zarządzanie większością procesów. Przykładem może być zlecanie zewnętrznej firmie jedynie obsługi klienta czy też prowadzenie kampanii marketingowych.
 • Outsourcing pracowniczy, znany także jako leasing pracowniczy, to forma zatrudnienia, w której pracownicy są formalnie zatrudnieni przez agencję pracy tymczasowej lub firmę outsourcingową, ale pracują na rzecz zleceniodawcy. Jest to rozwiązanie często wykorzystywane do obsadzania stanowisk tymczasowych lub projektowych bez zwiększania stałej kadry pracowniczej.

Chociaż outsourcing oferuje wiele korzyści, takich jak redukcja kosztów i dostęp do specjalistycznej wiedzy, wiąże się też z wyzwaniami, takimi jak zarządzanie ryzykiem i utrzymanie jakości. Każde przedsięwzięcie outsourcingowe musi być dokładnie przeanalizowane pod kątem potencjalnych korzyści oraz ryzyka, aby zapewnić, że będzie wspierać prowadzoną działalność w sposób optymalny.

Wady i zalety stosowania outsourcingu

Stosowanie outsourcingu niesie za sobą szereg zalet, ale również wad, które przedsiębiorstwo musi rozważyć przed podjęciem decyzji o przekazaniu zewnętrznej firmie kluczowych funkcji operacyjnych.

 • Zalety outsourcingu:
  • Redukcja kosztów – Jednym z głównych powodów, dla których firmy decydują się na outsourcing, jest możliwość obniżenia wydatków operacyjnych. Outsourcing usług, takich jak IT, księgowość czy obsługa klienta, pozwala zmniejszyć koszty zarówno stałe, jak i zmienne.
  • Dostęp do specjalistycznej wiedzy – Firmy outsourcingowe często oferują dobrą jakościowo ekspertyzę w swojej dziedzinie, co jest szczególnie wartościowe w przypadku skomplikowanych lub niszowych obszarów, które wymagają specjalistycznego know-how.
  • Skupienie na kluczowych działaniach biznesowych – Outsourcing pozwala przedsiębiorstwu skoncentrować swoje zasoby i wysiłki na podstawowych celach i działaniach, co może przyspieszyć wzrost i innowacje.
 • Wady outsourcingu:
  • Ryzyko utraty kontroli – Przekazując zewnętrznym dostawcom część swoich operacji, firma może napotkać trudności w utrzymaniu kontroli nad jakością pracy i terminowością realizacji usług.
  • Problemy komunikacyjne – Różnice kulturowe i językowe między zleceniodawcą a firmą outsourcingową mogą prowadzić do nieporozumień i problemów w komunikacji, co wpływa na efektywność współpracy.
  • Zagrożenia dla bezpieczeństwa i prywatności danych – W przypadku outsourcingu zewnętrznego, szczególnie na dużą skalę, istnieje ryzyko wycieku wrażliwych informacji firmowych, co może mieć poważne konsekwencje prawne i wizerunkowe.

Dla przedsiębiorstw kluczowe jest, aby przed podjęciem decyzji o outsourcingu szczegółowo zanalizować potencjalne korzyści i zagrożenia, uwzględniając specyfikę działalności i strategiczne cele organizacyjne. Efektywna strategia outsourcingu powinna także zawierać ścisłe procedury zarządzania umowami oraz regularne oceny współpracy z dostawcą, aby maksymalizować korzyści i minimalizować ryzyka związane z przekazywaniem procesów na zewnątrz.

Zastosowania outsourcingu w firmie

Outsourcing w firmie znajduje zastosowanie w wielu działach, co pozwala na efektywniejsze zarządzanie zasobami i koncentrację na kluczowych dla przedsiębiorstwa celach. Przykłady wykorzystania outsourcingu obejmują:

 • Księgowość – Outsourcing usług księgowych do specjalistycznych firm pozwala na redukcję kosztów i zapewnia dostęp do najnowszej wiedzy oraz zgodności z obowiązującymi przepisami, bez potrzeby inwestowania w drogie szkolenia i oprogramowanie.
 • IT – Przekazanie zewnętrznemu dostawcy zarządzania infrastrukturą IT lub rozwoju oprogramowania umożliwia przedsiębiorstwom skorzystanie z najnowszych technologii i specjalistycznej wiedzy, jednocześnie minimalizując ryzyko i koszty związane z utrzymaniem pełnego zespołu IT na miejscu.
 • Obsługa klienta – Outsourcing centrów kontaktowych może poprawić jakość świadczenia usług klientom przy jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych. Firmy outsourcingowe często oferują wielojęzyczne wsparcie, które jest kluczowe dla globalnie działających przedsiębiorstw.
 • Produkcja – W niektórych przypadkach, zwłaszcza w przemyśle, outsourcing produkcji do krajów o niższych kosztach pracy pozwala zachować konkurencyjność cenową produktów. Przekazanie realizacji części procesów produkcyjnych firmie zewnętrznej umożliwia także elastyczne skalowanie produkcji w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby rynku.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR) – Outsourcing procesów rekrutacyjnych lub zarządzania kadrami może zwiększyć efektywność tych funkcji, zapewniając jednocześnie dostęp do nowych talentów i innowacyjnych narzędzi zarządzania personelem.

Każde z tych rozwiązań oferuje możliwość skupienia się na rozwijaniu core business, podczas gdy zewnętrzne firmy zajmują się operacyjnymi aspektami działalności. Wybierając odpowiedniego dostawcę, przedsiębiorstwo może znacząco poprawić swoją efektywność, elastyczność i zdolność do adaptacji w szybko zmieniającym się środowisku biznesowym.

Zagrożenia outsourcingu

Choć outsourcing oferuje przedsiębiorstwom wiele korzyści, takich jak redukcja kosztów i dostęp do specjalistycznej wiedzy, nie jest wolny od ryzyk. Współpraca z zewnętrznymi podmiotami może wiązać się z szeregiem zagrożeń, które mogą wpływać na stabilność i bezpieczeństwo organizacyjne firmy:

 • Utrata kontroli nad procesami – Przekazanie kluczowych funkcji zewnętrznej firmie może prowadzić do ograniczenia kontroli nad jakością i terminowością realizowanych usług.
 • Ryzyko naruszenia danych – Współpraca z firmami outsourcingowymi wiąże się z koniecznością dzielenia się wrażliwymi danymi, co zwiększa ryzyko ich wycieku lub niewłaściwego wykorzystania.
 • Problemy z komunikacją – Różnice kulturowe, językowe oraz stref czasowych mogą utrudniać efektywną komunikację i współpracę.
 • Zależność od dostawcy – Silna zależność od jednej firmy outsourcingowej może wprowadzić ryzyko, szczególnie gdy dostawca napotyka problemy operacyjne lub finansowe.

Outsourcing jest stosowany przez przedsiębiorstwa na różnych płaszczyznach – od księgowości po IT i zarządzanie zasobami ludzkimi. Korzyści, takie jak specjalistyczna wiedza i redukcja kosztów, są kluczowe, jednak równie istotne jest świadome zarządzanie ryzykami związanymi z przekazywaniem zewnętrznym podmiotom ważnych funkcji organizacyjnych. Każda firma przed podjęciem decyzji o outsourcingu powinna dokładnie analizować potencjalne zagrożenia oraz opracować strategie minimalizacji tych ryzyk, aby zapewnić bezpieczeństwo i efektywność swoich operacji.

Dodatkowe źródła wiedzy

https://www.investopedia.com/terms/o/outsourcing.asp
https://mfiles.pl/pl/index.php/Outsourcing

Zautomatyzuj swój biznes
we współpracy z CodersPilot!

  Wypełnij formularz
  i odbierz darmową konsultację

  Zastanówmy się wspólnie, które działania w Twojej organizacji najlepiej nadają się do usprawnienia, od czego należy rozpocząć oraz jakie plusy przyniesie to Twojemu biznesowi.