fbpx

Kanban vs Scrum – jak wybrać najlepszą metodykę zarządzania projektem?

Zarządzanie projektami to dziedzina, która dynamicznie się rozwija, oferując coraz to nowsze metodyki dostosowane do zmiennych potrzeb rynku i zespołów projektowych. W świecie metod zwinnych, dwa podejścia — Scrum i Kanban — wyróżniają się jako popularne ramy pracy, które choć są zbieżne w swoich zwinnych korzeniach, różnią się w podejściu do organizacji i wykonania zadań. Z niniejszego artykułu dowiesz się:

W trakcie lektury, przeprowadzimy Cię przez kluczowe aspekty każdej z metod, wskazując na ich mocne strony i potencjalne wyzwania. Rozważymy, jak zarówno Scrum, jak i Kanban mogą być zastosowane do różnych typów projektów, wskazując praktyczne przykłady zastosowań, które pomogą Ci wybrać najodpowiedniejsze narzędzia i techniki dla Twojego zespołu. Praca w metodzie zwinnej to nie tylko techniki zarządzania, ale również kultura pracy, która może znacząco wpłynąć na efektywność i atmosferę w zespole.

Kanban vs Scrum – podstawowe różnice

Kanban i Scrum to dwie popularne metodyki zarządzania projektami, ale mają fundamentalne różnice w swoim podejściu. Kanban opiera się na ciągłym przepływie pracy i elastyczności, umożliwiając zespołom dodawanie, przesuwanie lub modyfikowanie zadań w dowolnym momencie. W tym systemie, ograniczenie prac w toku i wizualizacja na tablicy Kanban pozwalają monitorować i optymalizować przepływ pracy. Z kolei Scrum, oparty na agilnej metodologii, skupia się na iteracyjnym podejściu zwanych sprintami, z wyraźnie zdefiniowanymi rolami jak Scrum Master czy Product Owner oraz serią spotkań takich jak planowanie sprintu, codzienny Scrum, przegląd sprintu i retrospektywa.

 • Kanban:
  • Brak sztywno określonych ról
  • Ciągłe dostarczanie
  • Elastyczność zmian w trakcie pracy
 • Scrum:
  • Zdefiniowane role i struktura spotkań
  • Praca w cyklach (sprintach trwających od 2 do 4 tygodni)
  • Mniejsza elastyczność w zakresie zmian podczas sprintu

Wybór między Scrumem a Kanbanem zależy od specyfiki projektu, potrzeb zespołu oraz sposobu pracy. Kanban może lepiej sprawdzić się w środowiskach, gdzie priorytety szybko się zmieniają, natomiast Scrum oferuje większą przewidywalność i regularność w dostarczaniu nowych fragmentów projektu.

Planowanie zadań w Kanban i Scrum

Planowanie w Kanban i w Scrum odbywa się w różny sposób, zgodnie z zasadami tych metod. W Kanbanie, gdzie elastyczność i ciągła optymalizacja przepływu pracy są kluczowe, planowanie nie jest ograniczone do konkretnych okresów. Członkowie zespołu mogą wdrażać nowe zadania do backlogu w miarę potrzeb i przenosić je między kolumnami na tablicy Kanban, co pozwala na dynamiczne dostosowanie do zmieniających się priorytetów i warunków.

Scrum z kolei opiera się na bardziej zwinnych i uporządkowanych iteracjach zwanych sprintami, które trwają zazwyczaj od 2 do 4 tygodni. Początek każdego sprintu to szczegółowe planowanie, podczas którego zespół ustala, które elementy z backlogu zostaną przeniesione do realizacji. Scrum wymaga od zespołu jasnego zdefiniowania celów na najbliższą iterację, a każda historia pracy jest przypisywana konkretnym rolom w zespole.

 • W Kanbanie:
  • Ciągłe dostosowywanie planów.
  • Brak ustalonych terminów rozpoczęcia i zakończenia.
  • Limity prac w toku (WIP) kontrolują przepływ.
 • W Scrumie:
  • Regularne i rygorystyczne cykle planowania.
  • Praca podzielona na sprinty z konkretnymi datami.
  • Zadania są realizowane zgodnie z ustaloną kolejnością i priorytetami.

Scrum jest zatem odpowiedni dla zespołów, które potrzebują większej struktury i regularnych aktualizacji, podczas gdy Kanban oferuje większą adaptacyjność i jest idealny dla zespołów reagujących na ciągłe zmiany w wymaganiach projektu. Wybór między tymi dwoma podejściami zależy od specyfiki pracy zespołu oraz od tego, jak zespół zarządza przepływem zadań i elastycznością w projektach.

Tablice Kanban vs tablice Scrum

Tablice Kanban i Scrum różnią się znacznie, odzwierciedlając unikalne podejścia każdej metodyki do zarządzania pracą. Tablica Kanban jest zaprojektowana, aby wspierać ciągły przepływ pracy i elastyczność, co pozwala zespołowi na bieżąco dostosowywać się do zmieniających się potrzeb. Kolumny takie jak „Do zrobienia”, „W toku” i „Ukończone” umożliwiają łatwą wizualizację postępu i są kluczowe w identyfikacji wąskich gardzieli. Przykładem zastosowania tablicy Kanban jest zespół programistów, który dodaje nowe funkcje do oprogramowania i równocześnie monitoruje i poprawia błędy w istniejących funkcjach.

Z kolei tablica Scrum jest związana z cyklami sprintów, podczas których prace są planowane, wykonywane i oceniane w określonych odstępach czasu. Rozpoczęcie sprintu oznacza utworzenie zestawu zadań w kolumnie „Planowane”, które następnie przenoszone są do „W toku” i „Zakończone”. Typowy przykład użycia tablicy Scrum obejmuje zespół deweloperski pracujący nad nowym wydaniem aplikacji, gdzie każdy sprint skupia się na dostarczeniu określonej części funkcjonalności.

 • Przykład zastosowania tablicy Kanban:
  • Zespół wsparcia IT używa tablicy Kanban do zarządzania bieżącymi zgłoszeniami serwisowymi. W miarę jak zgłoszenia są rozwiązywane, przesuwane są one z kolumny „Do zrobienia” do „Ukończone”, co pozwala na bieżące dostosowywanie priorytetów i reagowanie na krytyczne problemy.
 • Przykład zastosowania tablicy Scrum:
  • Zespół marketingowy pracuje nad kampanią reklamową, używając cykli sprintów do planowania, tworzenia i oceny różnych elementów kampanii. Każdy sprint koncentruje się na specyficznych zadaniach, takich jak projektowanie grafik, tworzenie treści i analiza wyników, które są regularnie przeglądane i oceniane podczas retrospektyw sprintu.

Dzięki tym narzędziom zespoły mogą efektywniej planować i realizować swoje projekty, co sprzyja rozwoju oprogramowania i innym projektom technologicznym. Wybór między tymi dwoma podejściami zależy od struktury zespołu, natury projektu oraz preferencji dotyczących szybkości i elastyczności w zarządzaniu zmianami.

Role i odpowiedzialności w Kanban i Scrum

Role i odpowiedzialności w metodach Kanban i Scrum różnią się znacząco, odzwierciedlając ich unikalne podejścia do zarządzania pracą. Kanban kładzie nacisk na elastyczność i zdolność do adaptacji, nie wymagając sztywno określonych ról. W Kanbanie każdy członek zespołu może inicjować zmiany i wprowadzać poprawki w trakcie realizacji projektu, co sprzyja zwinności i reagowaniu na zmieniające się potrzeby.

W przeciwieństwie do Kanban, Scrum opiera się na bardziej strukturalnym podejściu z jasno określonymi rolami:

 • Product Owner jest odpowiedzialny za backlog i to on ustala priorytety prac, które mają największą wartość dla klienta.
 • Scrum Master dba o to, aby procesy Scrum były prawidłowo przestrzegane, wspomaga zespół i eliminuje wąskie gardła, co zwiększa efektywność pracy.
 • Członkowie zespołu skupiają się na wykonaniu zadań wybranych do realizacji na początku każdego sprintu, pracując wspólnie nad dostarczeniem najwyższej jakości produktu.

Metodyki Kanban, choć mniej formalne, również wymagają zaangażowania wszystkich członków zespołu i wspólnej odpowiedzialności za przepływ pracy, co jest kluczowe dla ciągłego doskonalenia i optymalizacji procesów. Dzięki temu zespół może szybko reagować na zmiany i efektywnie zarządzać swoimi zadaniami. Wybór między Scrum a Kanban często zależy od specyfiki projektu i preferencji zespołu co do sposobu pracy, który najlepiej wspiera realizację ich celów.

Scrum czy Kanban – ciągłe doskonalenie i elastyczność metod

Ciągłe doskonalenie i elastyczność metod są kluczowe dla zwinnych praktyk zarządzania, jakie oferują zarówno Scrum, jak i Kanban. W obu przypadkach podkreśla się potrzebę adaptacji i ciągłej optymalizacji procesów, co pozwala zespołom szybko reagować na zmiany i ulepszać wyniki swojej pracy.

 • W Scrum, proces ciągłego doskonalenia manifestuje się przez retrospektywy przeprowadzane na końcu każdego sprintu, gdzie zespół analizuje, co poszło dobrze, a co można poprawić. To nie tylko sprzyja lepszemu zrozumieniu procesów i dynamiki zespołu, ale również umożliwia wprowadzanie konkretnych zmian, które mogą poprawić przyszłą pracę. Scrum Guide podkreśla, że elastyczność w metodologii pozwala na adaptację do każdego projektu, co czyni ją bardzo uniwersalną.
 • Z kolei Kanban skupia się na ciągłym monitorowaniu przepływu pracy z jednej kolumny do drugiej na tablicy Kanban, co pozwala na bieżące dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb i priorytetów. Dzięki temu zespół może efektywnie zarządzać czasem realizacji zadań, a także szybko identyfikować i eliminować wszelkie wąskie gardła w procesie.

Elastyczność i zdolność do ciągłego doskonalenia są więc fundamentami, które umożliwiają zarówno Scrum, jak i Kanban efektywne zarządzanie projektami w zmiennym środowisku, co jest kluczowe dla sukcesu we współczesnym rozwoju oprogramowania.

Porównanie narzędzi Scrum i Kanban

Narzędzia do zarządzania projektami oparte na metodykach Scrum i Kanban różnią się w zależności od potrzeb i stylu pracy zespołu. Narzędzia te są kluczowe w zwinnych procesach, pomagając zespołom w efektywnym zarządzaniu zadaniami i przepływem pracy.

Różnice między Scrumem a Kanbanem

 • Narzędzia Scrum skupiają się na zarządzaniu iteracyjnym, gdzie praca jest podzielona i realizowana w ramach określonych cykli, znanych jako sprinty. Te narzędzia umożliwiają szczegółowe planowanie i śledzenie postępów każdego sprintu, co jest szczególnie przydatne w trakcie sprintu. Scrum pozwala na jasne określenie ról i obowiązków, a narzędzia takie jak Scrum boards wspierają zespół w wizualizacji postępu pracy.
 • W przeciwieństwie do tego, narzędzia Kanban koncentrują się na elastyczności i ciągłej możliwości dostosowywania. Są idealne dla zespołów, które potrzebują szybko reagować na zmiany, bez konieczności czekania na zakończenie sprintu. Tablice Kanban pozwalają na śledzenie przepływu zadań od początku do końca, wskazując na każdym etapie, gdzie mogą występować wąskie gardła i jak można usprawnić proces.

Przy wyborze narzędzia zespoły powinny rozważyć, które z nich najlepiej odpowiada ich metodyce pracy:

 • Dla zespołów ceniących regularne przeglądy i szybkie dostarczanie rezultatów, narzędzia Scrum mogą oferować niezbędne struktury i wsparcie.
 • Dla zespołów, które preferują ciągłą adaptację i elastyczność, narzędzia Kanban mogą lepiej wspierać ich płynne podejście do zarządzania projektami.

Różnice między narzędziami Scrum a Kanban odzwierciedlają różnice między tymi metodykami zarządzania. Wybór odpowiedniego narzędzia zależy od tego, jak zespół pracuje i jakie ma potrzeby, co ostatecznie wpływa na skuteczność i efektywność w realizacji projektów. Wdrażanie Agile za pomocą tych narzędzi wymaga zrozumienia ich funkcjonalności i dostosowania do specyfiki projektu twojego zespołu.

Kanban czy Scrum – wybór metody

Decyzja o wyborze między Kanban a Scrum zależy od specyfiki pracy zespołu oraz od tego, jakie cele są stawiane przed projektami. Kanban i Scrum, choć obie metody są częścią zwinnych praktyk zarządzania, różnią się podejściem do organizacji i realizacji pracy.

Kanban jest metodą elastyczną, która pozwala na ciągłą zmianę priorytetów i dostosowywanie się do bieżących potrzeb. Zastosowanie tablicy Kanban umożliwia łatwe śledzenie postępów i jest skuteczne w środowiskach, gdzie wymagana jest szybka adaptacja i częste aktualizacje. Jeśli Twoja praca wymaga elastyczności i ciągłego dostosowywania procesów, Kanban może być bardziej odpowiedni.

Scrum, z kolei, kładzie nacisk na strukturyzowane iteracje pracy zwane sprintami i może lepiej sprawdzić się w projektach, które wymagają regularnych dostaw i rygorystycznych faz testowania. W Scrum, praca zespołu jest często bardziej przewidywalna dzięki ustalonym rolom jak Scrum Master i Product Owner, a regularne przeglądy sprintu umożliwiają bieżącą ocenę postępów.

 • Przy wyborze odpowiedniej metody, warto zastanowić się, czy priorytetem jest elastyczność czy rygorystyczne terminy.
 • Zrozumienie różnic między Scrumem a Kanbanem pomoże ustalić, które podejście lepiej wspiera specyfikę pracy twojego zespołu.

Zarówno Scrum, jak i Kanban oferują wartościowe narzędzia do zwinnej pracy, ale kluczowe jest wybranie takiej metodyki, która najlepiej odpowiada na potrzeby projektu oraz sposób pracy zespołu. Wybór między Scrumem a Kanbanem może również zmieniać się w zależności od etapu rozwoju projektu i doświadczenia zespołu w implementacji zwinnych metodologii.

Integracja Kanbanu i Scruma – Scrumban

Integracja Kanbanu i Scruma, znana jako Scrumban, łączy w sobie elastyczność Kanbanu z rygorystyczną strukturą Scruma, oferując zespołom unikalne możliwości zwinnej pracy. Scrumban pozwala na płynne przechodzenie między stałymi iteracjami Scruma a ciągłym przepływem pracy charakterystycznym dla Kanbanu. Ta hybrydowa metoda jest szczególnie przydatna w projektach, które wymagają adaptacji w trakcie ich realizacji, jednocześnie zachowując regularne cykle przeglądów i ocenę postępów.

Scrumban jest idealnym wyborem dla zespołów, które są na etapie przejścia od Kanbanu do Scruma lub odwrotnie, a także dla tych, które poszukują kompromisu między ciągłą dostawą a strukturą sprintów. Możliwość adaptacji procesu zarządzania projektami do konkretnych potrzeb projektu i dynamiki zespołu jest kluczowym atutem Scrumbanu.

Wybór odpowiedniej metody zarządzania projektami, czy to Scrum, Kanban, czy Scrumban, powinien być dostosowany do specyfiki projektu i preferencji zespołu. Scrumban oferuje wartościowy kompromis, pozwalając na efektywne połączenie rygorystycznych sprintów z elastycznością w zarządzaniu zmianami. Dzięki temu zespoły mogą efektywniej reagować na zmieniające się wymagania i utrzymać tempo w dynamicznie rozwijających się projektach. Wybór metodyki powinien zawsze wspierać zwinne zarządzanie projektami, maksymalizując efektywność pracy oraz satysfakcję zespołu.

Dodatkowe źródła wiedzy

https://www.coursera.org/articles/kanban-vs-scrum
https://businessmap.io/kanban-resources/kanban-software/kanban-vs-scrum-software
https://www.atlassian.com/agile/kanban/kanban-vs-scrum

Zautomatyzuj swój biznes
we współpracy z CodersPilot!

  Wypełnij formularz
  i odbierz darmową konsultację

  Zastanówmy się wspólnie, które działania w Twojej organizacji najlepiej nadają się do usprawnienia, od czego należy rozpocząć oraz jakie plusy przyniesie to Twojemu biznesowi.