fbpx

Rola controllingu w rozwoju przedsiębiorstwa – czym jest controlling?

Przy dynamicznych zmianach rynkowych i wzmożonej konkurencji, zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga nie tylko intuicji, ale także solidnych narzędzi analitycznych, które wspomagają podejmowanie decyzji. Controlling, jako kluczowy element strategicznego zarządzania, wykracza poza tradycyjne metody księgowe, oferując kompleksowe wsparcie w procesie decyzyjnym na wszystkich szczeblach organizacji. Controllingu jest przygotowanie przedsiębiorstwa do szybkiego reagowania na zmiany, optymalizację zasobów i maksymalizację zysków, co jest niezbędne do utrzymania i wzmacniania pozycji rynkowej. Tam gdzie dane stają się nowym złotem, przedsiębiorstwa stają przed wyzwaniem przetwarzania ich w czasie rzeczywistym, aby na bieżąco korygować swoje strategie i procesy.

Z niniejszego artykułu dowiesz się:

Czym jest controlling?
Jakie są funkcje controllingu?
Jak planować w systemie controllingu?
Jakie są kluczowe zadania controllingu finansowego?
Jakie są najważniejsze zasady controllingu w firmie?
Jak działa system controllingu?
Na czym polega optymalizacja w controllingu?

Właściwie zaimplementowany system controllingu zapewnia ciągły dostęp do aktualnych danych, umożliwiając liderom biznesu podejmowanie świadomych i przemyślanych decyzji. 

Czym jest controlling?

Controlling to system zarządzania, który pomaga przedsiębiorstwom w efektywnym osiąganiu celów. Umożliwia skuteczne zarządzanie zasobami i procesami, dostarczając menedżerom narzędzi do monitorowania postępów oraz podejmowania działań korygujących.

W ujęciu biznesowym, controlling to kompleksowy system zarządzania finansami, mający na celu zapewnienie optymalnej realizacji planów i wyznaczonych celów. Wspiera przedsiębiorstwo poprzez:

 • wyznaczanie celów strategicznych i operacyjnych,
 • analizę stanu faktycznego z zamierzeniami,
 • koordynację działań w różnych działach,
 • motywowanie kadry kierowniczej.

Controlling dostarcza również narzędzi do analizy kosztów oraz efektywności przedsiębiorstwa. Dzięki niemu, firmy mogą stać się bardziej efektywne, a ich kadry kierownicze mogą podejmować lepsze decyzje, przyczyniając się do osiągnięcia wyznaczonych celów. System ten wspiera również długoterminowy rozwój i podnosi wartość przedsiębiorstwa, pozwalając na skuteczne zarządzanie w zmieniających się warunkach rynkowych.

Funkcje controllingu

Controlling jest systemem umożliwiającym kontrolę postępów oraz przetwarzanie danych na potrzeby ustalania celów. Funkcje controllingu obejmują różne rodzaje działań, które wspierają zarówno strategiczne, jak i operacyjne aspekty zarządzania firmą.

Jakie funkcje controllingu wyszczególniamy?

 • Planowanie – Controlling pozwala na skuteczne planowanie działań, umożliwiając realizację celów i optymalizację procesów biznesowych.
 • Kontrola – Dzięki analizie odchyleń, controlling umożliwia monitorowanie wyników finansowych i przychodu, co pozwala na podejmowanie działań korygujących.
 • Koordynacja: Controlling umożliwia koordynację działań poszczególnych działów, wspierając zarządzanie na różnych szczeblach przedsiębiorstwa.
 • Motywowanie: W ramach funkcji controllingu, tworzone są centra odpowiedzialności, które motywują kadrę kierowniczą do podejmowania decyzji zgodnych z celem controllingu i strategią firmy.

Rodzaje controllingu obejmują m.in. controlling strategiczny i controlling operacyjny, które różnią się zakresem działania i charakterem funkcji. Controlling strategiczny koncentruje się na długoterminowym planowaniu i realizacji celów przedsiębiorstwa, podczas gdy controlling operacyjny skupia się na bieżącej działalności przedsiębiorstwa i optymalizacji procesów.

Funkcje controllingu w firmie są kluczowe dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej i zysku, ponieważ pozwalają na skuteczne zarządzanie, koordynację oraz realizację własnych celów biznesowych.

Planowanie w systemie controllingu

Planowanie w systemie controllingu to kluczowy element, który ma na celu zapewnienie spójności działań z celami danego przedsiębiorstwa. Controlling ma na celu nie tylko bieżącą kontrolę, ale także przygotowanie strategii na przyszłość.

Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie obejmuje działania na różnych szczeblach zarządzania, od kadry zarządzającej po pracowników operacyjnych. Definicja controllingu podkreśla, że procesy controllingowe obejmują zarówno planowanie operacyjne, jak i strategiczne.

W ramach tego systemu, przedsiębiorstwa skupiają się na budżetowaniu, które umożliwia alokację zasobów w sposób zgodny z celami biznesowymi. Dzięki zintegrowanemu podejściu, controlling umożliwia efektywne planowanie zarówno produktów, jak i usług, pomagając firmom w osiąganiu przewagi konkurencyjnej.

Strategiczne planowanie jest również istotne dla działań personalnych, znanych jako controlling personalny, który pomaga w zarządzaniu zasobami ludzkimi w grupie kapitałowej. Wówczas controlling staje się nie tylko narzędziem do analizy przeszłych wyników, ale także instrumentem do przygotowania przedsiębiorstwa na wyzwania.

Kluczowe zadania controllingu finansowego

Zadania controllingu finansowego skupiają się na monitorowaniu i analizie działalności finansowej przedsiębiorstwa, zapewniając, że wyniki są zgodne z celami organizacyjnymi. Controlling finansowy ma na celu wsparcie procesów strategicznego i operacyjnego zarządzania, pomagając w podejmowaniu decyzji dotyczących alokacji zasobów, inwestycji, czy wyceny produktów lub usług.

Kluczowe zadania controllingu finansowego obejmują:

 1. Analizę odchyleń: Porównywanie wyników finansowych ze standardami i identyfikacja różnic, co umożliwia działania korygujące.
 2. Budżetowanie: Przygotowanie budżetu oraz monitorowanie wydatków, aby zapewnić, że przedsiębiorstwo działa zgodnie z planem.
 3. Raportowanie: Dostarczanie raportów finansowych dla różnych szczebli zarządzania, co umożliwia ocenę wyników i podejmowanie decyzji.
 4. Kontrola kosztów: Monitorowanie kosztów i identyfikacja obszarów, gdzie można poprawić efektywność.

Działania controllingu finansowego często obejmują także przygotowanie prognoz i analiz dla różnych działów przedsiębiorstwa, co pomaga w strategicznym i operacyjnym zarządzaniu. Zadania te są kluczowe dla efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa, ponieważ dostarczają informacji niezbędnych do podejmowania decyzji i wdrożenia odpowiednich strategii.

Najważniejsze zasady controllingu w firmie

Zasady controllingu są istotne dla efektywnego działania każdej firmy. Przygotowanie skutecznego systemu kontroli wymaga uwzględnienia kilku kluczowych zasad, które pomagają w zarządzaniu zasobami i osiąganiu wyznaczonych celów.

Praktyczne przykłady najważniejszych zasad controllingu:

 1. Zasada celowości: Każde działanie powinno mieć jasno określony cel, aby osiągnąć zamierzone wyniki. Na przykład, jeśli firma wprowadza nowy produkt, warto ustalić, jaki poziom sprzedaży chce osiągnąć w pierwszym kwartale.
 2. Zasada przejrzystości: Informacje dotyczące wyników i kosztów powinny być łatwo dostępne i zrozumiałe dla wszystkich zaangażowanych. Przykładowo, regularne raporty finansowe mogą pomóc menedżerom śledzić wydatki i przychody.
 3. Zasada elastyczności: System kontroli powinien być na tyle elastyczny, aby mógł dostosować się do zmieniających się warunków. Na przykład, firma może reagować na zmieniające się trendy rynkowe, wprowadzając nowe strategie marketingowe.
 4. Zasada ciągłości: Kontrola powinna być procesem ciągłym, a nie jednorazowym działaniem. Przykładem może być regularne monitorowanie kosztów produkcji, aby zapewnić efektywność i rentowność.
 5. Zasada adekwatności: System kontroli powinien być dostosowany do specyfiki danego przedsiębiorstwa. Przykładowo, firma działająca w sektorze technologii może skupić się na kontrolowaniu wydatków na badania i rozwój.

Wdrożenie tych zasad pozwala na efektywne funkcjonowanie firmy i przygotowanie systemu, który wspiera osiąganie celów i realizację strategii biznesowej.

System controllingu w przedsiębiorstwie

System controllingu w przedsiębiorstwie można dostosować do różnych aspektów działania firmy, w zależności od potrzeb i celów. Wybór rodzaju systemu controllingu wpływa na efektywność działań i przygotowanie firmy na wyzwania biznesowe. Rodzaje systemów controllingu można podzielić na kilka kluczowych obszarów.

 1. Operacyjny: Ten system koncentruje się na bieżącej działalności, kontrolując wydatki i przychody. Pozwala to na efektywne zarządzanie procesami w firmie.
 2. Personalny: System ten dotyczy zarządzania zasobami ludzkimi. Umożliwia ocenę efektywności pracowników oraz monitorowanie kosztów pracy.
 3. Grupowy: System ten jest stosowany w grupach kapitałowych i pomaga w analizie wyników finansowych spółek oraz ich wzajemnych powiązań.
 4. Zintegrowany: Taki system łączy różne aspekty controllingu, dostarczając całościowy obraz sytuacji firmy. Jest to przydatne w firmach o złożonej strukturze.

Wybór odpowiedniego rodzaju systemu controllingu jest ważny dla efektywności działań firmy i osiągnięcia jej celów. Każdy z tych systemów ma unikalne zalety, które można dostosować do specyfiki danego biznesu, aby wspierać rozwój i sukces firmy.

Optymalizacja w controllingu

Optymalizacja w controllingu, zwłaszcza w kontekście controllingu zarządczego, odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu rentowności i efektywności biznesu.

Controlling zarządczy pomaga firmom poprawić efektywność działań, koncentrując się na ustalaniu priorytetów. Dzięki temu można skupić się na najbardziej dochodowych obszarach działalności oraz minimalizować straty poprzez analizę kosztów i eliminację zbędnych wydatków. Optymalizacja rentowności za pomocą controllingu zarządczego poprawia również jakość, umożliwiając ulepszanie produktów lub usług.

Controlling jest niezbędnym narzędziem dla firm dążących do zwiększenia rentowności i efektywności. Skuteczne wdrożenie systemu controllingu pomaga firmom poprawić wyniki i osiągnąć przewagę konkurencyjną.

Zautomatyzuj swój biznes
we współpracy z CodersPilot!

  Wypełnij formularz
  i odbierz darmową konsultację

  Zastanówmy się wspólnie, które działania w Twojej organizacji najlepiej nadają się do usprawnienia, od czego należy rozpocząć oraz jakie plusy przyniesie to Twojemu biznesowi.