fbpx

Cykl Deminga (PDCA) – kluczowe narzędzie do zarządzania i doskonalenia pracy

Cykl Deminga, to wszechstronna metoda zarządzania jakością, która znalazła zastosowanie w różnorodnych branżach na całym świecie. Jest on kluczowym narzędziem umożliwiającym ciągłe doskonalenie procesów w organizacjach. Jego skuteczność została potwierdzona przez liczne implementacje w różnych sektorach, od produkcji po usługi zdrowotne, edukację, a nawet IT. PDCA wykorzystuje cztery etapy – Planowanie, Wykonanie, Sprawdzanie i Działanie – aby zapewnić efektywne zarządzanie i rozwiązywanie problemów. Jego związki z 14 zasadami Deminga oraz integracja z filozofią Kaizen dodatkowo podkreślają jego wartość jako narzędzia poprawiającego jakość i efektywność operacyjną. Cykl PDCA, będąc fundamentem wielu strategii zarządzania, odgrywa również istotną rolę w systemach zarządzania jakością według norm ISO, co potwierdza jego uniwersalność i adaptowalność do różnych warunków i potrzeb biznesowych.

Z niniejszego artykułu dowiesz się:

Czym jest cykl Deminga?

Cykl Deminga, znany również jako cykl PDCA, to metoda zarządzania jakością opracowana przez Williama Edwardsa Deminga, amerykańskiego statystyka. Jego głównym celem jest ciągłe doskonalenie procesów w organizacjach. Składa się z czterech etapów – Plan, Do, Check, Act (Planowanie, Wykonanie, Sprawdzanie, Działanie).

Początki PDCA sięgają lat 20. i 30. XX wieku, kiedy to Walter A. Shewhart z Bell Laboratories wprowadził pierwotną wersję tego schematu, nazywaną wówczas Plan-Do-See. Deming, będąc uczniem Shewharta, rozwijał tę koncepcję, nadając jej bardziej zintegrowaną i systematyczną formę.

W Japonii po II wojnie światowej, gdzie Deming doradzał w procesie odbudowy gospodarki, cykl PDCA stał się kluczowym elementem zarządzania jakością i znacząco przyczynił się do wzrostu efektywności i jakości produkcji. Dzięki temu Deming zdobył międzynarodowe uznanie, a jego cykl stał się fundamentem dla wielu metod zarządzania, takich jak Lean Management czy Total Quality Management.

Ewolucja i znaczenie koła Deminga

Ewolucja koła Deminga, znanego również jako cykl PDCA, rozpoczęła się od prac Waltera A. Shewharta. Był to proces stopniowych zmian, od wczesnych koncepcji do bardziej rozwiniętych metod. Shewhart, zaplanował i zbadał początkowe schematy kontroli jakości, tworząc podstawę do dalszych innowacji. Jego uczeń, William Edwards Deming, wprowadził znaczące ulepszenia w tym schemacie, rozwijając go w celu lepszego rozwiązywania problemów z jakością oraz efektywniejszego monitorowania i oceny zaplanowanych działań.

Deming, wykorzystując schemat PDCA, skupił się na cyklicznym podejściu do zarządzania jakością, wdrażając koncepcję Plan-Do-Check-Act. Ta zmiana pozwoliła lepiej zrozumieć i upowszechnić metodę w praktyce, co było kluczowe w procesie uczenia i wprowadzania nowych rozwiązań. Wprowadzenie przez Deminga następujących po sobie etapów – planowania, wykonania, sprawdzania i działania – umożliwiło systematyczne sprawdzanie i standaryzację procesów, co miało ogromny wpływ na jakość procesów technologicznych i satysfakcję klientów.

Tak więc, PDCA, inaczej cykl Deminga, przeszedł znaczną transformację, stając się nie tylko schematem postępowania, ale też filarem w koncepcji lean manufacturing i zarządzania jakością. Jego rozwój i wdrożenie pokazują, jak naukowe podejście do zarządzania może przynieść znaczące korzyści w różnych strukturach kulturowych i biznesowych.

Jakie są etapy cyklu PDCA?

Cykl PDCA, znany również jako cykl Deminga, składa się z czterech podstawowych etapów, które tworzą ciągły proces doskonalenia. 

 1. Planowanie – W tym kroku cyklu kluczowe jest definiowanie problemu oraz ustalanie celów, które chcemy osiągnąć. Opracowujemy strategie i plany działania, bazując na zebranych danych i analizie istniejących warunków. W tym etapie ważne jest, aby przeczytać i zrozumieć kontekst oraz celu jakościowego, który ma zostać osiągnięty.
 2. Wykonanie – Tutaj skupiamy się na implementacji zaplanowanych działań. Etap ten wymaga praktycznego wdrożenia planu, często w formie pilotażowego wdrożenia, co pozwala na zbieranie bezpośrednich informacji o wpływie wprowadzonych zmian.
 3. Sprawdzenie – W tej fazie następuje monitorowanie i ocena efektów wprowadzonych działań. Wykorzystujemy zebrane dane do oceny, czy i w jakim stopniu cel został osiągnięty. W procesie tym ważne jest study – dogłębne analizowanie wyników, co pozwala zrozumieć, jakie działania przynoszą pożądane efekty, a jakie wymagają dalszych zmian.
 4. Działanie – Ostatni etap cyklu koncentruje się na wdrażaniu poprawek i standaryzacji udanych rozwiązań. W tym momencie, jeśli wyniki są zadowalające, nowe rozwiązania są implementowane na szerszą skalę. W przeciwnym razie, cykl wraca do etapu planowania, aby rozpocząć kolejny cykl doskonalenia.

Każdy z tych etapów jest kluczowy w procesie ciągłego doskonalenia, co stanowi o sile i skuteczności PDCA – cyklu Deminga, w praktyce zarówno w małych, jak i dużych przedsiębiorstwach, napotykając i rozwiązując problemy występujące w firmie.

Zastosowanie cyklu PDCA w biznesie

PDCA, znany również jako plan-do-check-act, to narzędzie nieocenione w świecie biznesu, które służy do optymalizacji i rozwiązywania problemów w sposób metodyczny i skuteczny. W praktyce organizacyjnej, ten cykl jest kluczowy w ulepszaniu procesów, wprowadzaniu innowacji i osiąganiu lepszych wyników. Jego elastyczność i zdolność do adaptacji do różnorodnych scenariuszy biznesowych sprawiają, że PDCA jest szeroko stosowany przez firmy różnych wielkości. Przejdźmy teraz przez kluczowe aspekty jego zastosowania w biznesie:

 • Analiza i Pomiar – Pierwszym krokiem w zastosowaniu PDCA jest dogłębna analiza obecnych procesów. Dzięki pomiarowi wyników firmy mogą precyzyjnie określić, gdzie aktualnie znajdują się w kontekście oczekiwanych celów i jakie problemy wymagają interwencji.
 • Praktyczne Wdrożenia – Faza 'Do’ w cyklu PDCA to czas na eksperymentowanie. Firmy wykorzystują ten etap do testowania nowych pomysłów na mniejszą skalę, co pozwala na sprawdzenie efektywności nowych rozwiązań przed ich wdrożeniem na szeroką skalę.
 • Nadzór i Standaryzacja – Po udanych testach przechodzi się do etapu 'Act’, gdzie sprawdzone i skuteczne strategie są standaryzowane i implementowane w całej organizacji, co zapewnia spójność i efektywność w działaniu.
 • Cykliczność i Elastyczność – PDCA jest procesem cyklicznym, co oznacza, że po wdrożeniu zmian, organizacje często wracają do fazy planowania, by dostosować strategie do nowych warunków rynkowych lub wewnętrznych zmian w firmie.
 • Szkolenie Pracowników – Kluczowym elementem efektywnego stosowania PDCA jest zaangażowanie i zrozumienie procesu przez pracowników, co osiąga się poprzez ich ciągłe szkolenie i rozwój.

PDCA w biznesie służy nie tylko do rozwiązywania bieżących problemów, ale także jako narzędzie do ciągłego ulepszania, co skutkuje zwiększeniem efektywności, podnoszeniem jakości i wzrostem satysfakcji klientów.

Zapraszamy do zgłębienia wiedzy z zakresu zarządzania i optymalizacji procesów na naszym blogu:

Jak przeprowadzić analizę SWOT?
Czym są kluczowe wskaźniki efektywności KPI?
Mapowanie procesów biznesowych – Lean Action Plan
Jak zwiększyć produktywność z techniką Pomodoro?
Jak rozwiązać problemy jakościowe?
Czym jest Six Sigma?

Jaka jest różnica między PDCA a PDSA?

Cykl PDSA, czyli plan-do-study-act, stanowi ewolucję tradycyjnego cyklu PDCA. Ta zmiana oznacza subtelne, lecz istotne modyfikacje w podejściu do zarządzania i rozwiązywania problemów w organizacjach. Główną różnicą między PDCA a PDSA jest nacisk na 'Study’ zamiast 'Check’, co podkreśla głębszą analizę i refleksję nad wynikami działań. Jak ta zmiana wpływa na proces?

 • Większy Nacisk na Analizę – W PDSA 'Study’ zastępuje 'Check’. To zmienia podejście organizacji do oceny wyników działań. Zamiast tylko sprawdzić, czy cele zostały osiągnięte, PDSA zachęca do głębszego zrozumienia, dlaczego określone działania przyniosły dane wyniki.
 • Ulepszona Adaptacja – PDSA pozwala organizacjom lepiej dostosować swoje strategie i działania w oparciu o wyniki analizy. To bardziej elastyczne podejście sprzyja innowacjom i ciągłemu doskonaleniu.
 • Integracja z Procesem Uczenia się – Faza 'Study’ w cyklu PDSA ma na celu włączenie procesu uczenia się do cyklu zarządzania. Organizacje są zachęcane do badań i refleksji, co przekłada się na lepsze rozumienie napotkanych problemów i efektywniejsze rozwiązywanie ich w przyszłości.
 • Zwiększenie Efektywności – Przez wprowadzenie głębszej analizy i refleksji, PDSA może pomóc organizacjom w bardziej skutecznym osiąganiu swoich celów oraz w standaryzacji udanych praktyk.
 • Rozwój Pracowników – Cykl PDSA zachęca również do większego zaangażowania pracowników w proces. Ich przeszkolenie w zakresie nowych metod i narzędzi jest kluczowe dla sukcesu organizacji.

Cykl PDSA, rozszerzając PDCA o bardziej szczegółową analizę i refleksję, oferuje organizacjom możliwość głębszego zrozumienia swoich działań i ich wpływu, co prowadzi do lepszego rozwiązywania problemów i skuteczniejszego zarządzania.

Proces ciągłego doskonalenia: Kaizen i PDCA

Integracja filozofii Kaizen, która koncentruje się na ciągłym doskonaleniu, z cyklem PDCA, znanym z angielskich słów jako plan-do-check-act, tworzy potężne narzędzie w koncepcji zarządzania jakością. Kaizen, pochodzący z Japonii, skupia się na małych, ale ciągłych zmianach w celu poprawy wydajności i jakości, natomiast PDCA oferuje strukturalny szkielet do wprowadzania i oceny tych zmian. Kiedy te dwie metody łączą się, organizacje mogą skuteczniej identyfikować obszary do ulepszeń i szybko wprowadzać zmiany, które są później monitorowane i standaryzowane.

W praktyce, PDCA zapewnia jasno zdefiniowane etapy dla każdej inicjatywy poprawy, podczas gdy Kaizen zachęca do ciągłego poszukiwania drobnych ulepszeń. Razem, te metody pozwalają firmom na skuteczne zarządzanie jakością, gdzie każdy etap cyklu PDCA jest okazją do wprowadzenia filozofii Kaizen. Pracownicy są przeszkoleni, by zwracać uwagę na detale, które mogą zostać ulepszone, a następnie te ulepszenia są sprawdzane i wdrażane na szerszą skalę. Ten proces pozwala organizacjom na szybkie reagowanie na napotkane problemy i na bieżąco doskonalić swoje procesy i produkty.

W efekcie, połączenie Kaizen i PDCA tworzy dynamiczne środowisko, w którym ciągłe doskonalenie staje się częścią codziennej pracy. Pozwala to organizacjom nie tylko na osiąganie wyższych standardów jakości, ale także na budowanie kultury, w której każdy pracownik czuje się odpowiedzialny za ciągłe ulepszanie swojej pracy i otoczenia.

PDCA i ISO: normy zarządzania jakością

PDCA, reprezentujący etapy plan-do-check-act, odgrywa zasadniczą rolę w systemach zarządzania jakością według norm ISO. Jako kluczowy element w tych systemach, PDCA służy jako podstawa do ustalania, wdrażania, monitorowania i ciągłego ulepszania procesów zarządzania jakością. W kontekście norm ISO, takich jak ISO 9001, PDCA zapewnia strukturę, która pomaga organizacjom utrzymywać skuteczność i efektywność ich systemów zarządzania jakością, a także ciągle je doskonalić.

Wdrażanie PDCA w ramach ISO zaczyna się od dokładnego planowania procesów, które mają wpływ na jakość. Następnie, te procesy są wdrażane i ich wykonanie jest monitorowane, aby sprawdzić, czy cele jakościowe zostały osiągnięte. Jeśli wyniki nie są zadowalające, PDCA zachęca do analizy i wprowadzenia odpowiednich poprawek. To cykliczne podejście nie tylko pomaga w rozwiązywaniu problemów, ale także w identyfikowaniu możliwości ulepszeń.

Jedną z kluczowych zalet stosowania PDCA w ramach norm ISO jest to, że pozwala on organizacjom na systematyczne przekształcanie reaktywnego podejścia do problemów w proaktywne zarządzanie jakością. Poprzez ciągły nadzór, standaryzację praktyk oraz regularne przeszkolenie pracowników, organizacje mogą zapewnić, że ich procesy są nie tylko zgodne z normami ISO, ale także stale ulepszane w odpowiedzi na zmieniające się warunki i wymagania.

Wdrożenia i optymalizacja procesów za pomocą PDCA

Cykl Deminga, jest nieocenionym narzędziem w praktycznym zastosowaniu do wdrażania i optymalizacji procesów w różnych organizacjach. Pozwala on na skuteczne zarządzanie zmianami i ciągłe ulepszanie praktyk operacyjnych. Co takiego się składa na kluczowe aspekty optymalizacji procesów za pomocą PDCA?

 • Identyfikacja i Planowanie – W pierwszym etapie, 'Plan’, organizacje koncentrują się na identyfikacji obszarów wymagających ulepszeń. Określają cele i opracowują plany działania, które są zgodne z ogólnymi celami firmy.
 • Pilotażowe Wdrożenia – W fazie 'Do’ realizowane są zaplanowane działania, ale najpierw na mniejszą skalę. Pozwala to na sprawdzenie skuteczności zmian przed ich pełnym wdrożeniem.
 • Analiza Wyników – Etap 'Check’ obejmuje analizę wyników działań, porównanie ich z zaplanowanymi celami i ocenę, czy cele zostały osiągnięte. Sprawdza się stopień wykonania celów zawartych w planie.
 • Nadzór i Standaryzacja – Ostatni etap, 'Act’, to czas na wprowadzenie udanych rozwiązań na większą skalę oraz ich standaryzację. W tym etapie organizacje wdrażają zmiany w swoich standardowych operacjach.

Stosowanie PDCA w praktyce pozwala organizacjom na systematyczne i metodyczne podejście do rozwiązywania problemów oraz optymalizacji procesów. Dzięki temu mogą one nie tylko reagować na bieżące wyzwania, ale również proaktywnie identyfikować i wykorzystywać nowe możliwości ulepszeń. To podejście, oparte na bibliografii i najlepszych praktykach, staje się fundamentem ciągłego rozwoju i adaptacji w dynamicznym świecie biznesu.

14 Zasad Deminga i ich związek z cyklem PDCA

14 zasad Deminga to kluczowe elementy koncepcji zarządzania jakością opracowane przez W. Edwardsa Deminga, które bezpośrednio łączą się z jego ideą cyklu PDCA. Każda z zasad ma na celu poprawę jakości i efektywności procesów w organizacji.

 1. Stworzenie stałości celów – Skupienie się na długoterminowych celach zamiast tylko na krótkoterminowych zyskach.
 2. Przyjęcie nowej filozofii – Zmiana podejścia do zarządzania, aby sprostać nowoczesnym wyzwaniom rynkowym.
 3. Zaprzestanie zależności od masowej kontroli – Skupienie na poprawie procesów, a nie tylko na kontroli końcowego produktu.
 4. Zakończenie praktyki podejmowania decyzji na podstawie ceny – Podkreślenie znaczenia jakości w wyborach dostawców.
 5. Ulepszanie systematycznie i ciągłe każdego procesu – Dążenie do ciągłego doskonalenia wszystkich operacji w organizacji.
 6. Wprowadzenie szkolenia w miejscu pracy – Inwestowanie w rozwój i szkolenie pracowników.
 7. Wprowadzenie przywództwa – Rozwijanie umiejętności kierowniczych na wszystkich poziomach organizacji.
 8. Eliminowanie strachu – Tworzenie środowiska pracy, gdzie pracownicy nie boją się wyrażać swoich opinii i pomysłów.
 9. Zburzenie barier między działami – Wspieranie współpracy i komunikacji między różnymi działami w organizacji.
 10. Eliminowanie ogólnikowych haseł i celów – Zastąpienie ogólnikowych haseł konkretnymi, realistycznymi celami.
 11. Eliminowanie arbitralnych celów – Unikanie ustanawiania celów bez uwzględnienia możliwości i ograniczeń.
 12. Usunięcie barier, które pozbawiają ludzi dumy z wykonywanej pracy – Zapewnienie warunków pracy, które umożliwiają pracownikom czucie dumy i satysfakcji.
 13. Wprowadzenie ścisłego programu edukacji i samodoskonalenia – Inwestowanie w rozwój osobisty i zawodowy pracowników.
 14. Podjęcie działań w celu osiągnięcia transformacji – Zobowiązanie do wdrażania zmian i innowacji na każdym poziomie organizacji.

Te zasady tworzą solidną podstawę dla filozofii ciągłego doskonalenia, która jest w sercu cyklu PDCA, umożliwiając organizacjom efektywne zarządzanie i ciągłe ulepszanie ich procesów.

Stosowanie cyklu PDCA w różnych branżach

Cykl PDCA, stanowiący podstawę wielu strategii zarządzania i optymalizacji, wykazuje niezwykłą uniwersalność w różnych branżach i sektorach. Jego prostota, a zarazem skuteczność, sprawiają, że jest on nieocenionym narzędziem w procesie ciągłego doskonalenia, niezależnie od specyfiki działalności. Od produkcji przemysłowej po usługi zdrowotne, edukację czy nawet zarządzanie projektami IT, cykl PDCA umożliwia organizacjom systematyczne podejście do identyfikacji problemów, wdrażania zmian, monitorowania efektów i wprowadzania niezbędnych korekt.

PDCA, oparty na etapach plan-do-check-act, pomaga organizacjom w efektywnym rozwiązywaniu problemów, standaryzacji udanych praktyk i adaptacji do zmieniających się warunków. Począwszy od koncepcji i historii PDCA, przez zastosowanie w biznesie, integrację z Kaizen, znaczenie w normach ISO, aż po 14 zasad Deminga, cykl ten ujawnia swoje mocne strony jako uniwersalne narzędzie do zarządzania i ulepszania.

Cykl Deminga stanowi więcej niż tylko metodykę zarządzania; to filozofia ciągłego doskonalenia, która może być z powodzeniem stosowana w każdej branży. Jego uniwersalność i skuteczność sprawiają, że jest on niezbędnym elementem w bibliografii zarządzania, stanowiąc klucz do sukcesu w dążeniu do wyższej jakości, większej wydajności i lepszego zrozumienia procesów. Wykorzystując PDCA, organizacje mogą nie tylko rozwiązywać bieżące problemy, ale również systematycznie dążyć do osiągania coraz lepszych wyników.

Dodatkowe źródła wiedzy

https://leanpartner.pl/pdca-cykl-deminga/
https://www.investopedia.com/terms/p/pdca-cycle.asp
https://www.researchgate.net/publication/318743952_Application_Of_Plan-Do-Check-Act_Cycle_For_Quality_And_Productivity_Improvement-A_Review

Robotyzacja Procesów Biznesowych
we współpracy z CodersPilot!
Wypełnij formularz
i odbierz darmową konsultację

Zastanówmy się wspólnie, które działania w Twojej organizacji najlepiej nadają się do usprawnienia, od czego należy rozpocząć oraz jakie plusy przyniesie to Twojemu biznesowi.